Onur Programı

Müellif Söyleşileri 1 – Prof. Dr. Ömer Türker | İslam Düşünce Gelenekleri


Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker, Onur Programı’nın düzenlediği Müellif Söyleşileri kapsamında, 16 Mart 2021 Salı günü “İslam Düşünce Gelenekleri” kitabının mütalaasını Süleymaniye Onur Programı öğrencileriyle gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ömer Türker, 1975’te Keskin, Kırıkkale’de doğdu. 1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mukâtil bin Süleyman’ın Kur’ân’ı Te’vîl Yöntemi” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu” adlı telif eserinin yanı sıra çok sayıda makaleye ve tercümeye imza atmıştır.

Prof. Türker, programın başlangıcında İslam Düşünce Gelenekleri kitabını İslam düşüncesi ve çağdaş problemler şeklinde bir dizi yazı kaleme almaya başlarken mukaddime olarak yazdığını belirtti. Daha sonra kitabın içeriğine değinen Türker, çağdaş dönemde bazı problemlerin olduğunu ve kitabın, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı bu problemler hakkında sağlıklı fikir yürütebilmek, İslam düşünce geleneğinden hareketle bu problemler üzerine konuşabilmek için hangi temel bilgilere sahip olmak zorunda olunduğunu, hangi düşünce geleneklerinin dikkate alınması gerektiği sorusuna verilen bir cevap olduğunu belirtti. Prof. Türker konuşmasının devamında; mümkün mertebe birbirine yakın bir şekilde İslam düşüncesinin üç büyük geleneğini belirli başlıklar altında tasvir etmeye çalıştığını ve değerlendirmeye çalıştığını söyledi. Özellikle kitabın temel karakterinin bu olduğunu belirten Türker, her bir geleneğin insan tasavvurunu, âlem tasavvurunu, Tanrı ve Tanrı-âlem ilişkisine dair tasavvurunu, teorik fiziğini, doğa tasavvurunu ve bu doğrultuda bunların topluca düşünüldüğünde gücü ve zaaflarını kendi cihetinden arz etmeye çalıştığını belirtti. Kitabın Kelam, İslam Felsefesi ve Tasavvuf geleneklerin ayrıntısına bakıldığında son derece muhtasar ve özlü bir anlatı olduğunu belirten Türker, bazen düşünce geleneklerinin ana yapılarının iyi bilindiği zaman kendilerinden hareketle düşünmeye daha elverişli olduğunu, yani temel yapıları iyi kavrandığı takdirde çok iyi bir şekilde kendilerinin düşüncenin esasını teşkil edebildiğini vurguladı. Bu sebeple bu anlatıların İslam düşüncesinin hem kendisini hem de kendisinden hareketle modern bir problemi tartışmak için bir zemin olarak kullanılabileceğinin altını çizdi. Bu anlatıların daha ziyade şimdiye kadarki çalışmalarında genel olarak hem fikir olunan anlatılar olduğunu, yani Prof. Türker’in kendisine özgü kendi tercihini barındıran tarafları olmakla birlikte mümkün mertebe kelam geleneğine atıf yapılacaksa ihtilafsız noktaları ifade ettiğini belirtti. Yani bütün çalışanların kelam tarihini kelamcılarında klasik dönemde kendisi hakkında dile getirdiği ortak görüşleri ortak kanaatleri ifade ettiğini sözlerine ekledi. Bu sebeple çalışmasının zaman zaman tartışmaya açık tarafları olmakla birlikte geleneğin temel kabullerinin bizatihi geleneğin tasdik ettiği modern araştırmacılarında olumladığı temel kabullerin derli toplu bir anlatısı olduğunu vurguladı.

Programın devamında Prof. Dr. Ömer Türker Süleymaniye Onur Programı öğrencilerinin İslam Düşünce Gelenekleri kitabı ile ilgili sorularını yanıtladı ve program sona erdi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur